OPŠTI USLOVI  I ODREDBE PRODAJE

 

Definicije

 

1. OBJAŠNJENJE

 

1.1. Definicije u ovoj klauzuliprimenjuju se na opšte uslove I odredbe određene u ovom dokumentu. Kompanija:

 

NAKIT TV SHOP doo

Beograd, Koste Jovanovića 58A Voždovac

Matični broj 21187836

PIB 109466187

Pretežna delatnost:4791 – trgovina na maloposredstvom pošte ili preko interneta

 

Raspored isporuka: raspored kojim se  definiše vremene, naplata  i opcije isporuke sprovode se u zavisnosti odzemlje isporuke. Raspored Isporuka se može videti na našoj web stranici i  podložan je promenama bez predhodnogobaveštenja.

 

EU: označava Evropsku Uniju

 

VIŠA SILA će imati značenje dodeljeno uklauzuli 13.

 

Roba: proizvodi koje vam prodajemo kako jenaznačenu u Porudžbini

 

Porudžbina: Vaša porudžbina robe

 

Potvrda Porudžbine: imaće značenjenaznačeno u klauzuli 2.6.

 

Vremenski period porudžbine: vremenskiperiod   počinje onog trenutka kada neštonaručite i završava se onog trenutka kako smo naveli u rasporedu vremenskogperioda narudžbine za svaku državu u koju se roba isporučuje.

 

Vremenski raspored porudžbina: rasporedkoji odredjuje vremenski period za Porudžbine je definisan u skladu sa zemljom isporuke. Raspored vremena Porudžbina se može videti na našojweb stranici i može biti podložan promenama bez obaveštenja.

 

Politika I pravila o privatnosti: politikaI  pravila o privatnosti kompanije   koja se odnose na bilo koje informacije kojese nalaze na internetu kao I  o  porudžbinama, primerak pravila o privatnostise može pronaći na našoj web stranici ili ga je moguće dobiti od Kompanije nazahtev.

 

Opžti uslovi i odredbe: Opšti uslovi iodredbe određeni u ovom dokumentu

 

Procedura i pravila TV Igara: Procedura ipravila kompanije a koja se tiče vodjenja i ponašanja i poslovanja oputemtelevizijskog medija, kopija se može naći na našem web sajtu ili doboti odkompanije na zahtev.

 

Mi,nas i/ili naše : kompanija

 

Pisana forma: ili pisanjeuključuje faksove i e-mejlove

 

vi i/ili vaše: osoba koja naručuje odnosno naručilac

 

1.2. Naslovi nemaju uticaj na objašnjenje ovih Uslova

 

1.3. Napomeneu vezi sa klauzulama seodnose na relevantne klauzule(tačke) ovih Opštih uslova

 

2. OSNOVE PRODAJE

 

2.1. Ovi Uslovi i Porudžbina odredjujukompletan dogovor između Vas i nas u vezi sa prodajom robe. Molimo vas da proverite da li  su detalji o uslovima ili na porudžbenici kompletni i tačni pre nego što se obavežeteugovorom. Ukoliko smatrate da postoji greška ili nedostatak u ovim dokumentima, molimo vas da nas odmahkontaktirate. Svaka promena uslova ili porudžbine koji ste dogovorili  sanašim ovlašćenim zaposlenima I agentima će bitiobavezujuća samo ukoliko bude u pisanoj formi. Prihvatamo samo odgovornost za izjaveili prezentacijenaših autorizovanih zaposlenika ili agenata ukoliko su zavedenepismeno. Molimo Vas budite sigurni da ste pročitali I razumeli ove Uslove prenego što napravite Porudžbinu, jer ćete njima biti vezani onogtrenutka kada ugovo stupi na snagu u skladu sa sa klauzulom 2.5.

 

2.2. Bilokoji uzorci, skice I reklamini materijal koje izdamo proizvodi se  iskljućivoda bi vam pružio približnu sliku robe koju opisuju, posebno:-

 

2.2.1. kada senavodi  masa  metala ili broj karata , ovo su proseci za sve proizvode tog dizajna;

 

2.2.2. tamogde je u ponudi prstenje uraznličitim veličinama,navodi se prosek za sve komade u svimveličinama

 

 

 

2.2.3.akoje predmet ručno izradjen iliizbrušen, razlika između proseka I bilo kog  komada može da bude uvećana

 

 

 

2.2.4. U industriji nakita, velika količina dragog kamenje se na neki način obradjujeda bi se poboljšao njegov izgled ili trajnost. Samim tim, trebate pretpostaviti da je svako drago kamenje koje kupite odnas obradjeno. Za vise detalja o određenim procedurama obrade,posetite našu web-stranicu; i

 

2.2.5. Iako se uvek  trudimo da poreklo svakog dragog kamena bude tačno naznačeno, nemožemo uvek potvrditi sa potpunom sigurnošću poreklo svakog dragog kamena.

.

 

2.3. Ukoliko se bilo koji od ovih  Uslova ne podklapasa uslovima porudžbine,opšti uslovi imajuprednost u odnosu na uslove porudžbine.

 

2.4. Porudžbina je vasa ponuda dase uđe u obavezujući ugovor, koji mi možemo da prihvatimo ili odbijemobez obrazloženja.

 

2.5. Ovi Uslovi postaju obavezujućiza Vas I nas kada pošaljemo robu na adresu koju ste nam poslali, I u tomtrenutku Ugovor stupa na snagu između obavezujućih strana .

 

2.6. Na vašu Porudžbinu ćemododeliti broj porudžbine I obavestićemo vas o tome (Potvrda o narudžbini) Molimo vasda navedete brojnarudžbenice u bilo kakvoj eventualnoj dodatnoj komunikaciji sa nama a u vezisa narudžbinom.

 

2.7. Zadržavamo pravo dapreradimo I izmenimo svenavedene Uslove s vremena na vreme.Vi morate da se pridržavate pravila iuslova koji su bili na snazi u  trenutkunastanka ugovora u skladu sa klauzulom 2.5, osim u slučaju kada zakonili Vlada ili regulatorno telo zahteva promenu uslova( u tom slučaju to će seodnositi na porudžbine koje još nismo isporučili)

 

2.8. Svaka porudžbina nastala putem/ili kaorezultat televizijskogprograma Kompanije ( telefonom, internetom ili bilokojom drugommetodom) biće podložna proceduri ipolitici Tv igara kompanije.

 

2.9. Upotreba našeg web sajta je regulisana pravilima oprivatnosti kompanije i vi pristajete naprocesuiranje opisano u pravilniku i garantujete da su svi podaci koje ste dalitačni.

 

2.10. Ugovor koji je sklopljenizmeđu nas je uskladu sa Zakonima državeu kojoj jeroba kupljena.

 

3. REKLAMIRANJE I DRUGI SADRŽAJ

 

3.1. Tekst. slike, logo, skice, fotografije,opisi, ilustracije, podaci I svi ostali materjali koje je kompanijakoristila il napravila , kao I njihov odabir, sastavljanje I upravljanje istim, seovde skupno naziva SADRŽAJ.Zadržavamo pravo da ukinemo,ispravimo,obrišemo, osavremenimo,ili izmenimo bilokoji  “Sadržaj”, specifikaciju proizvoda I cenu u bilo komtrenutku bez obaveštenja.

 

3.2. Osim ukoliko nije drugačijedogovoreno u pisanojformi, Sadržaj je ekskluzivno vlasništvo kompanije I zaštićeno je autorskimpravom,zaštitnim znakom i proizvodnom oznakom i drugim vlasničkim pravima kojisu vlasništvo Kompanije ili vlasništvo trećeg lica koje je dalo dozvolu zakorišćenje Kompaniji.Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi vašaupotreba sadržaja ograničava se na ličnu,nekomercijalnu upotrebu u vezi sakupovinom i naručivanjem Robe od Kompanije i ni za kakvu drugu namenu.

 

 

3.3. Bilo kakva upotreba, vaša ili osobe kojuste vi ovlastili,koja nije u skladu sa naznačenim  Uslovima u pisanoj formi od strane Kompanijeje strogo zabranjena.Svako neautorizovano korišćenje Sadržaja može narušitiZakone o Autorskim pravima,zaštitibrenda, kao i zakone o privatnosti i objavljivanju kao  i uredbe o komukaciji .

 

3.4. Ništa što je u ovom dokumentu navedeno ne trebauzimati sa bezuslovnim odobravanjem  ,ili na bilo kojidrugi način,kao i bilo kakva dozvola ili pravo na upotrebu  zaštitnog znaka ili oznake usluga Kompanije  bez pismene dozvole kompanije ili trećeg licakoje poseduje zaštitni znak ili žig koji Kompanija koristi. Sprovešćemo sva naša pravana intelektualnu svojinu donajviših zakonskih instanca .

 

3.5. Sadržaj može sadržatigreške,nepreciznosti,propuste I štamparske greške ili može da zastari. Ukazanovam je da mi obezbeđujemo sadržaj samo za informacione svrhe Ida bilo kakve greške,

 

netapreciznosti ili propusti u Sadržaju nisu obavezujući za Kompaniju osim ukoliko specifično nijedrugačije naznačeno.

 

 

4. OPOZIV I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U VEZISADRŽAJA

 

4.1. Kompanija ne daje bilo kakve garancije ili prikaz u vezi sa prikazom  Sadržaja

 

(bilo daje on na  na našem web sajtu, u našim reklamama ili publikacijama ili bilo gdedrugde)ilitačnost,potpunost ili

 

 pravovremenost tog Sadržaja. Bezograničenja svegagore navedenog , sav sadržajdostavljen od strane Kompanije, vama je dostavljeno “onako kako jeste”,bez  garancije bilo koje vrste,kao i da izražava ili  uključuje ali nijeni ograničeno da uključi garanciju za prodaju i prigodnost za odredjenusvrhu,namenu,nekršenje propisa,sigurnost ili tačnost.Uslovi u vidjenom stanjusadržaja se isključivo uslov bilo koje transakcije u okviru Kompanije.

 

4.2.  Ni pod kojim uslovima  Kompanija,njeni dobavljači ili  direktori koji je predstavljaju, službenici,zaposleni iliagenti neće  biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licuza bilo kakve indirektne, posredne, slučajne,

 

posebne ili krivične odgovornosti za  štetu, bilo da je u vezi sa ugovorom  ili krivice koji uključuje nemarnost, koja uključuje pristup upotrebu ilinemogućnost pristupa ili upotrebe Sadržaja, kao i gubitkuprofita ili biločega drugog, iako je kompanija naročito upozoravala na mogućnost ovakvih šteta.

 

 

5. ROBA

5.1. Garantujemo da će pri  dostavi robe onabiti:

 

5.1.1. uskladu sa opisom koji je naveden( opis je naveden u članovima klauzule 2.2)

 

5.1.2. zadovoljavajućeg kvaliteta;

 

5.1.3. biti zaupotrebu u one svrhe  koje smo MI naveli;

 

5.1.4. biti bez materjalnih defekata u dizajnu,  materijalu I izradi;

 

5.1.5. biti u skladu sa svim propisanim odredbama I regulativama potrebnim za prodaju robe u državi gdekupujete proizvod(e).

 

5.2. Ova garancija je dodatak na vaša zakonska prava koja se odnose na robu koja je sagreškom ili koja neispunjava ove uslove. Saveti o vašim zakonskim pravima su vam dostupni  u Birou za zaštitupotrošača ili tržišne inspekcije  ili lokalnog ekvivalenta.

 

5.3. Ova garancija se ne primenjuje na bilo kakve defekte Robe nastale usled dugotrajnog nošenja i habanja, svesne štete, nesreće, vašeg nemara ili nemara trećeg lica, ukoliko koristite robu na način kojine preporučujemo, vaše nemogućnosti da pratite naša uputstva, ili bilo kakvihpromena ili popravki koje izvedete bez našeg pismenog odobrenja.

 

5.4. Preduzećemo potrebne korake da Robu spakujemo na prikladan način da bibili sigurni da  ćete primiti vašu Porudžbinu u dobrom stanju.

 

5.5. Ovi uslovi se primenjuju na svaku popravljenu ili zamenjenu Robu koju vam dostavimo u  slučaju da je originalna Roba sa greškom ilise ne podudara sa  navedenimUslovima.

 

 

6. ISPORUKA ROBE

 

6.1. Molimo Vas pogledajte naš raspored Dostave koji se odnosi na vreme , naplatu  I ostale  opcije dostave.

 

6.2. Vreme dostave može da varira u zavisnosti od adrese.. Ne garantujemo nikakve rokoveza dostavu. Vreme dostave nije od važnosti za ugovor. Nećemo prihvatiti nikakvuodgovornost za bilo kakve zahteve, gubitke,cene, oštećenja, troškove ili za sve slično za šta se utvrdi da su nastali zbog vas ili trećeg strane, a  direktno ili indirektno su povezani na bilo koji način sa neuspehom da se ispoštuje procenjeni ili preporučenidatum dostave.

 

6.3. Naplatićemo vam samojednu cenu dostave po narudžbini, nezavisno od količine naručene Robe.

 

Ako dodate jošneki predmet u Porudžbinu uokviru istogvremenskog perioda naručivanja, još uvek će se naplatiti samo jedna isporuka. Isporuke na više adresa će zahtevati više Porudžbina I naplaćivanje svakeporudžbine ponaosob. Ako poručite “Isporuku istog dana”, gde je to moguće,  nemožete dodati  proizvode u tu Porudžbinu.

 

 

7. NEISPRAVNA ROBA I POVRAĆAJI

 

7.1. Ukoliko seustanovi da je  roba  neispravna u roku od 30 dana od prijema , biće vam ponuđeno vraćanje novca ili ukoliko tog određenog proizvoda ima na lageru,zamena.

 

7.3. Da biste nam vratili neispravnu robu, moratepopuniti Formular za povraćaj, koji možete preuzeti na našoj veb stranici, ili kontaktirajte naš  Servis za korisnike koji će vam dati uputstva (kontakt detalji se mogu videtina informaciji o dospeću).

 

7.4. Nismo odgovorni za povraćenu robu koja se izgubi u transportu, tako daje važno da koristite siguran I poverljiv način isporuke I transporta.

 

7.5. Ovi Uslovi će se primeniti na svu popravljenu ili zamensku Robu kojuvam obezbedimo.

 

 

8. VLASNIŠTVO I RIZIK

 

8.1. Roba će biti na vašu odgovornost od vremena isporuke do adrese zaisporuku koju ste nam obezbedili.

 

8.2. Vlasništvo nad Robom ćete imati onog trenutka kad jeu potpunosti platite uključujući i troškove dostave.

 

 

 

9. CENA I PLAĆANJE

 

9.1. Cena Robe će biti po vašoj Porudžbini koju mi prihvatimo.

 

9.2. Za narudžbine isporučene unutar EU, ove cene uključuju PDV gde je to primenljivo. Za Porudžbine isporučene van EU ili u Australiji može bitipotrebno da se plate troškovi uvoza odnosnouvozne dažbine kada vaša Porudžbina stigne u vašu zemlju.Ovi I svaki drugi troškovi za carinu su vaša odgovornost

 

9.3. U ove cene ne ulaze troškovi dostave, koje se dodaju na ukupnu sumu.

 

9.4. Za Porudžbine preko kreditnih ili debitnih kartica   izdatim van EU ili u Australiji može bitipotrebno plaćanje taksa prilikom prelaska granice, I Porudžbine preko kreditnihili debitnih kartica mogu zahtevati proviziju ako je narudžbina u valutama drugačijim od onih za koje je karticaodređena. Ova naplaćivanja, I svaka druga slična ovim,  sa dodatnim načinima plaćanja, su van naše kontrole IVi ih morate platiti direktno vašem izdavaocu kartice.

 

 

10. KAKO MOZETE VRATITI ROBU

 

10.1. Kada kupite robu od nasimate naše 15-dnevne garancije za povraćaj novca, koja startuje onog dana kadaprimite Robu.Novac ce Vam biti vracen iskljucivo uplatom na tekuci racun(Vasili osobe cije nam podatke date). Ukoliko iz bilo kog razloga niste zadovoljnikomadom nakita, samo popunite Formular za povraćaj na našoj web stranici Ipošaljite nam nakitnazad za potpuni povraćaj novcaplaćenog za proizvod.

 

10.2. Da biste iskoristili ovugaranciju, morate osigurati da nam se roba vrati kao nova, a to znači da:

 

10.2.1. ne smete uklonitiidentifikacijsku oznaku koja je privezana za Robu;

 

10.2.2. sa koda naušnica (I bilokog nakita za pirsinge) ne smete ukloniti higijenski pečat;

 

10.2.3. ne smete izmeniti Robu – naprimer, ne možemo prihvatiti povraćaj prstenja čija je veličina promenjena;

 

10.2.4. Robu morate vratiti uoriginalnom pakovanju I sa originalnom  karticom autentičnosti(ako je dostavljena);

 

10.2.5 morate osigurati da spoljašnje pakovanje bude dovoljno da zaštitirobu u transportu.

 

10.3. Ne morate nas kontaktiratipre povraćaja robe – samo pratite uputstva na web stranici u vezi vaše Porudžbine,da budete sigurni da koristite osigurannačin isporuke.

 

10.4. U slučaju da je roba isporucena kaonova procesrefundiranja novca će početi u roku od najkasanije 30 dana od trenutkakada smo primili vašu vraćenu robu u magacin.

 

10.5. Ne refundiramo troškove prvobitneisporuke ili isporuke pri povraćaju.

 

 

 

 

11. VAŠE PRAVO DA OTKAŽETE PORUDŽBINU

 

11.1. Za porudžbine isporučene unutar EU, pod Ugovorima Potrošača(Informacije, Otkazi i

 

Dodatno naplaćivanje) po Odredbama iz2013, imate pravo da otkažete ugovor sa nama tako što ćete nas  obavestiti u pisanoj formi da to želite da učinite u periodu koji počinje od dana kada ugovor stupi na snagu a završava se po isteku 14 radnih dana počevši oddana  prijema  Robe.

 

11.2. U ovom slučaju, dobićete potpuni povraćajnovca koju ste platili za Robu u roku od 30 dana

 

11.3. U roku od 21 dana nammorate vratiti robu u nekorišćenom stanju I u stanju da može ponovo da seprodaje sa kompletnim originalnim pakovanjem, sa vašim troškovima isporuke.

 

 

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

12.1. Po klauzuli 12.2 I klauzuli12.3, ukoliko bilo koja strana ne uspe da ispoštuje ove uslove, nijedna strananeće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje trpi druga strana, osim za onekoji su predvidivaposledica neuspevanja  da seispoštuju ovi Uslovi u trenutku kada smo stupili jedni sa drugima u ovaj ugovor

 

12.2. Po klauzuli 12.3, nijednastrana neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koji su rezultat nemogućnostida se ispoštuju Uslovi, a spadaju u sledeće kategorije:

 

12.2.1. gubitak prihoda ili zarade;

12.2.2. gubitak profita;

12.2.3. gubitak posla;

12.2.4. gubitak očekivanih štednji;

12.2.5. gubitak podataka;

12.2.6.  bilo kakav gubitak vremena; ili

12.2.7. značajan gubitak.

Ipak, ova klauzula 12.2 nećesprečiti potraživanja za predviđeni gubitak, ili štetu na vašem fizičkomvlasništvu.

 

12.3. Ništa u ovom dogovoru neisključuje ili na bilo koji način ograničava našu odgovornost za:

 

12.3.1. smrt ili ličnu povreduizazvanu našim nemarom;

 

12.3.2. prevare ili namerno dovodjenje uzabludu;

 

12.3.3. svako kršenje obaveza kojisu navedeni u Članu12 Zakona o prodajirobe iz1979 or iliČlanu 2 Zakona O Nabavci robe i usluga iz 1982.

 

 

12.3.4. neispravni  proizvodi po Zakonu o zaštiti potrošaća iz1987; ili

 

12.3.5. bilo koje drugo pitanje zakoje bi bilo nezakonito da ga isključimo ili pokušamo da izbegnemo našuodgovornost

 

 

13. DOGAĐAJI VAN NAŠE KONTROLE

 

13.1. Nećemo biti odgovorni zabilo koji neuspeh da ispunimo naše obaveze ilipak ih odložimo u skladu sa   ovimUslovima, a da je neuspehprouzrokovan događajima van naše razumne kontrole posredstvom VIŠE SILE

 

.

 

13.2.  Viša SILA uključuje bilo kakav čin, događaj, propust ilinesreću izvan naše razumne kontrole I uključuje, (a nije ograničeno)  na sledeće:

 

13.2.1. štrajkove, zatvaranjaradnih prostorija ili druge industrijske akcije;

 

13.2.2. javne nerede, pobune,invaziju, teroristički napad ili pretnju terorističkim napadom, rat (proglašenili ne) ili mogućnost priprema za rat;

 

13.2.3. požar, eksploziju, oluju,poplavu, zemljotres, sleganje tla, epidemiju ili druge prirodne katastrofe;

 

13.2.4. nemogućnost korišćenja železničkog, pomorskog, vazdušnog, drumskog transportaili drugih načina javnog ili privatnog transporta;

 

13.2.5. Nemogućnost korišćenjajavnih ili privatnih telekomunikacionih mreža;

 

13.2.6. zakoni, dekreti, zakonodavstvo, regulative Izabrane bilo koje vlade; ili

 

13.2.7. pandemije ili epidemije.

 

13.3. Naše obaveze prema ovimuslovima se suspenduju uperiodu  dok traje VIŠA SILA

 

traje, I imaćemo produženi vremenski period  da ispunimo ove obaveze u trajanjutog perioda. Preduzećemo razumne korake da privedemo VIŠU SILU kraju ili ćemo pronaći rešenje po kome naše obaveze premaUslovima mogu biti ispunjene uprkos VIŠOJ SILI

 

14. OBAVEŠTENJA

 

14.1. Sva obaveštenja koja namšaljete moraju biti u pisanoj formi, poslata poštom iunapred plaćena, Kompaniji na adresu:

 

NAKIT TV SHOP Beograd KosteJovanovića 58A

 

 Možemo vasobavestiti na imejl adresu ili na poštanskuadresu koju nam dostavite u Porudžbini. Obaveštenje će se smatrati primljenim Ipravilno uručenim tri dana nakon datuma slanja bilo kakvog pisma ili ako vas obavestimo putem mejla, u roku od 24časa nakon što je mejlposlat na  adresu koju ste nam dostavili.U slučaju dokazivanja postojanja bilo kakvog obaveštenja, biće dovoljnodokazati, u slučaju pisma, da je pismo bilo ispravno adresirano, sa markicom Idostavljeno pošti, a u slučaju mejla, da je mejl bio poslat na ispravnu mejl adresu primaoca.

 

 

15. ODŠTETA

 

15.1. Saglasni ste da nenaškodite, obeštetiteI  čuvate od štete Kompaniju, njenesaradnike, zaposlene,saradnike,,direktoreI agente od svih tvrdnji, gubitaka, oštećenja, odgovornosti, troškova, ilizahteva, uključujući razumne profesionalne savetodavne provizije, koje nastanuusled kršenja ovih Uslova; ipak, ova odštetase neće primeniti na bilo kakve tvrdnje, gubitke, oštećenja, odgovornosti,troškove ili zahteve usled nemara Kompanije ili namernog neispravnog ponašanja. Ova odšteta će nastavitida postoji uprkos prethodnom ispunjenju Porudžbine ili njenog prekida.

 

16. OPŠTE ODREDBE

 

16.1. Ukoliko bilo koji sud ili ovlašćena ustanova odlučida su bilo koje zakonske odredbe ovih Uslova netačne, nezakonite ili neizvršiv u bilo kom delu,član će,samo u tomdelu, biti uklonjen izostalih članova, koji će nastaviti da budu ispravni do krajnjeg stepenadozvoljenog od strane zakona.

 

16.2. Ako ne uspemo u bilo kom periodu,  dok su ovi Uslovi na snazi, da nametnemo daVi izvršavate svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima, ili ako ne iskoristimo sva našaprava pod ovim Uslovima,

 

To neće znači da smo se odrekli svihprava iz ovih uslova I svakako neće značiti da Vi ne morate da izvršavate svojeobaveze prema ovim Uslovima. Ukoliko se odreknemo izvršavanja obaveza sa vaše strane, tone znači da smo se automatski odrekli svih izvršavanja obaveza koje vama sleduju.Nijedno našeodricanje odovih uslova neće biti aktivno osim ukoliko izričito izjavimo dase odričemo i to u pisanoj formi.

 

16.3. Ništa u ovim OpštimUslovima i odredbamaneće umanjti vasa zakonska prava u vezi sa  pogrešno opisanom Robom. Za daljeinformacije o vašim zakonskim pravima kontaktirajte vase lokalne ekvivalentneinstitucije.

 

 

PROCEDURE I PRAVILA TV IGARA

 

 

O TV IGRAMA

 

 

Na našim TV kanalima,veb stranicama ikroz naše aplikacije kojemogu da se preuzmu, mi  prezentujemo niz prezentacija  proizvoda  kroz video uživo (svaki, „TV igra“). Tv igrese mogu razlikovati u formatu, ali obično mogu da sadrže i cenu koja može da bude zastarela kao ikoličina robe koja je na raspolaganju.

 

Količina proizvoda

 

Od igre do igre, broj proizvoda kojisu dostupni da se kupe po već određenoj ceni će varirati. U određenom trenutkuigre, na ekranu možemo prikazati  brojmogućnosti koje su nam preostale u toj određenoj igri („količina preostala uigri“;. Ovo je pokazatelj koliko još komada proizvoda nameravamo da prodamo utoj igri. Ovo nije nužno pokazatelj ukupnog broja komada proizvoda koje imamo uzalihama na lageru („stvarnakoličina“) u bilo kom trenutku (tj. Možemo imati više komada proizvodaod pokazanog broja pod „Preostalo u ovoj aukciji“). Ne postoji obaveza da seproda ukupna količina proizvoda za tu igru; takođe možemo prodati i više od ovekoličine kada postoji veća potražnja od one koju smo predvideli  i postoji dovoljno komada na lageru.

 

Početna cena (menjanje cene)

 

Imajte na umu da je početna cenau bilo kojoj TV igri samo cena sa kojom smo izabrali da započenemo TV emisiju i nemora predstavljati stvarnutržišnu cenu, predloženu maloprodajnu cenu ili bilo koju drugu cenu koja sekoristi ili prihvaćenu prodajnu cenu proizvoda(s). Cene pod navodnicima su podložne promenama pod  našim uslovima i odredbama prodaje.

 

Smanjivanje cene

 

Kada određena tv igra počne, cenaprezentovanog proizvoda može početi da opada i periodično može biti umanjenadok mi, sa svojimpotpunim diskrecionim pravom, ne odlučimo da pređemo na drugi predmet.Možemo preći na drugi predmet pre nego što se sve, ili bilo koje količineartikala, od ukupne količine u igri dodele kupcima. Kadapređemo na drugi predmet, prethodna igra može da se nastavi dok je ne prekinemo(pogledati ispod) i kupcimogu nastaviti da kupuju predmet po finalnoj ceni ukoliko postoji dovoljna količinakoja se može prodati.

 

Postavljanje svoje ponude

 

Ukoliko vidite predmet za kojibiste želeli da postavite svoju ponudu,možete postaviti svoju ponudu kadadostigne cenu koju ste spremni da platite. Postavljanjem svoje ponude slažetese da ste u mogućnosti i nameravate da kupite predmet(e) za koje dajete ponudepo finalnoj ceni (koja može ili ne mora biti manja od iznosa vaše ponude) –ukoliko mi prihvatimo vašu ponudu.

 

 

 

 

Dodela predmeta

 

Nakon vaše ponude, artikal će vam bitidodeljen  bilo da ste potvrdili vašu porudžbinu, ili kadaste uspešno naručiliuz pomoć našeg Tima . Kada vam je predmet dodeljen,  rezervisacete artikal za kupovinu isložićete se da kupite tajartikal-što je u skladu sa našim pravilima otkazivanja i povraćaja.

 Ukoliko odlučite da ne želite odmah da potvrdite kupovinu artikla,možete da gaizgubite ukorist drugih ponudjača a ako mi imamo većupotražnju za artiklom u odnosu na stvarnukoličinu koju posedujemo. Dok postoji dovoljna količina, artikal će ostati uvašoj korpi po konačnoj ceni.

 

Smanjivanje količine po igri

 

Dok TV igra traje, naš producentće uložiti sve napore dabi obezbedio  da preostale količine uigri odražavajukoliko još mogućnosti postoji za gledaoce da daju ponudu za jedan od preostalihartikala. Na taj način, oni će koristiti sve informacije koje moraju da daju uključujući trenutne i prošleaktivnosti na našoj  web stranici itelefonskim linijama. Iz mnogo razloga, preostala količina u igrineće biti precizna prezentacija tačne količine koja je preostala u i gri itrebalo bi je shvatiti kao procena . Naprimer, pozivaoci mogu  prekinuti vezu pre razgovora  sa našim timom za pomoć, ili mogu kupiti većekoličine. Naši producenti su obučeni da koriste svoje iskustvo da prikažukoličinu na ekranu što je tačnije moguće, ali  učestvovanjem  u TV igri vi prihvatate da oni mogu i hoće da ostvare svojediskreciono pravo  i sodluku da  da toučine.

 

Prestanak TV igara

 

TV Igre se obično završavajuranije od trajanja jednog sata od kada se prikazi uklone sa ekrana na krajuglavne prezentacije predmeta, ili kada smo izdvojili količinu trezora zamušterije. Možemo, ponašem diskrecionom pravu, da prikažemo artikal ponovo naekranu posle glavne prezentacije, ukoliko postoji dostupna količina; to se neodnosi na dužinu trajanja aukcije i svakako će se prekinuti u skladu sa ovimčlanom. Igre koje još uvek nisu završene mogu biti prikazane na našoj  web stranici. Kada vodimo TV Igre koje počinju simulatno,one će se simultano završavati po kraju prikazivanja. Početak prikazivanja ćetakođe prekinuti bilo koju drugu TV igru koja još uvek traje u tom trenutku.

 

Konačna cena

 

Konačna cena je poslednja (i najniža) cena kojuprikazujemo pre uklanjanja grafike sa ekrana u glavnoj prezentaciji TV igre.Bez obzira na cenu u vreme vaše ponude, platićete istu konačnu nisko-ponuđenucenu kao i svi ostali uspešni ponudjači  ukoliko je artikal uspešno dodeljen vama.

 

Neblagovremene ponude

 

Kada stigne telefonski pozivnakon što je TV igra završena, ponudjaču neće biti omogućeno da kupi artikal  po konačnoj ceni. Medjutim, ukoliko je bilo koji rezervisani artikal poništenodstrane kupcazadržavamo pravo  (ali se ne obavezujemo)dakontaktiramo ponudjačakoji je bioodbijen nakon završetka igre u cilju da im ponudimo proizvod po konačnojprodajnoj ceni.

 

 

Učešće sa poverenjem u igrama

 

Uspeh TV Igara zavisi odpoverenja učesnika. Trudimo se da održimo razumnu ravnotežu  između dozvoljavanja otkazivanja i povraćaja noca kao  i održavanja integriteta TV igara. Iako imamo “bez pogovorno   pravila vraćanja robe u roku od 30 dana, svi učesnici TV igre morajupostaviti svoje ponude sa iskrenom namerom  kupovine artikla po ponuđenoj ceni – ili po nižoj ceni ukolikocena nastavi da pada do kraja igre.

 

PRAVILA O PRIVATNOSTI

 

Ovom stranicom upravlja irukovodi NAKIT TV SHOP. Ova Pravila o  Privatnostiobjašnjavajukako koristimo i štitimo vaše lične podatke. Korišćenjem ove  web stranice izražavate pristanak na naša Pravilao  Privatnosti. Ukoliko imate bilokakva pitanja u vezi sa Pravilima o  Privatnosti ili ove vebstranice, molimo vas da nas kontaktirate.

 

Obim poslovanja

 

Ova Pravila o  Privatnosti opisuju kako koristimovaše lične podatke  za naše uslugedostupne  kroz ovu  web stranicu („Sajt“). Korišćenjem ovog Sajta ili ako seregistrujete kao kupac, prihvatate uslove ovih Pravila o  Privatnosti, i čineći to, vi izričitopristajete na naša prikupljanja, čuvanje, korišćenje i obelodanjivanje vašihličnih podataka kako je opisano u Politici Privatnosti.

 

Prikupljanje

 

Možete pretraživati ovaj Sajt bezotkrivanja ko ste ili otkrivanja bilo kojih ličnih podataka o vama. Ako seodlučite da nam dostavite vaše lične podatke, niste anonimni za nas. Ako seodlučite da nam dostavite vaše lične podatke, pristajete na prenos iskladištenje tih informacija na naše servere koji se nalaze u Srbiji. Tamo gdese čuvaju osetljivi podaci, oni se drže  ušifrovanom obliku, i mogu ih pročitati samo programi koji su sami zaštićenilozinkom i kroz pristupnu tačku.

 

Možemo prikupiti i čuvati sledećelične informacije:

 

imejl adresu, adresa i telefon;

 

 Informacije okreditnoj/debitnoj kartici;

 

 Transakcione informacijezavisno od vaših aktivnosti na Sajtu – kao što su ponude, kupovina  i sadržaj koji generišete ili se odnosi navaš nalog;

 

 Isporuke, fakturisanje i drugeinformacije koje obezbedite da biste kupili ili isporučili artikal;

 

 Diskusije u zajednici, četovi, rešavanjesporova, prepiske preko Sajta, i prepiske poslate nama;

 

 Podaci da ste se ulogovali,statistika o pregledu stranica, saobraćaj ka i od našeg Sajta, reklamni podaci;

 

Ostale informacije, uključujućivašu IP adresu, Pregledač, Operativni sitem, Vreme i Ime Domena i druge  veb log informacije.

 

Informacije o članstvu

 

Možete se registrovati kao članbez troškova i obaveza. Registrovanje kao člana zahteva da unesete imejl adresu ilozinku („Informacijeo članstvu„). Kada postanete član, Mi vam dodeljujemo korisnički broj i čuvamo datumučlanjivanja. Na obrascu za članstvo, možete odustati od primanja biltena kojemožemo slati. Ukoliko ne odustanete po učlanjivanju, slaćemo vam biltene ponjihovom kreiranju. Na svakom biltenu, imaćete mogućnost otkazivanja prijemabudućih biltena. Ova informacija je dostupna našem Operativnom i Marketinškomosoblju. Imajte na umu da će biti moguće pratiti sve vaše aktivnosti na Sajtukroz korisnički broj.

 

Informacije o kontaktu

 

Prilikom ulaska u prodajnetransakcije zahtevamokao dodatak Informacijama o članstvu, određene kontakt informacije. Ovoproširuje zapise o članstvu kako bi uključilo vaše Ime, Adresu i Broj Telefona.

 

Informacije o dostavi

 

Kada robu treba isporučiti,potrebni su nam detalji isporuke, tako da je potrebno da obezbedite Ime primaoca, Adresu iBroj Telefona. Ovu informaciju takođe možemo podeliti sa bilo kojom kurirskom službom koju možemokoristiti za isporuku Robe.

 

 

Informacije o porudžbini

 

Kada naručite , mi ćemo voditievidenciju o tipu(tipovima) artikla(artikli)koji jekupljen(koje su kupljene), količini, informacije o ceni i troškovima dostave.Za potrebe analize, takođe čuvamo datum kada je narudžbina obavljena  i datum otpreme. Ove informacije mogu bitidostupne u rezimeu, nespecifičnoj formi za sve naše poslovne partnere putemanalize ili isplate honorara odnosno  dozvola zasnabdevanje takvom robom. Na kraju porudžbine, možemo vas zamoliti da unesteodređene jednostavne stavke marketiških informacija kako biste nam pomogli darazvijemo naš posao. Možete izabrati da ne uneste ove informacije.

 

Upotreba

 

Naši primarni ciljevi uprikupljanju ličnih podataka su da se dozvoli plaćanje kreditnom ili debitnomkarticom obezbeđujući sigurno, čisto, efikasno, i prilagođeno iskustvo. Slažetese da možemo koristiti vaše lične informacije za:

 Obezbedjivanjeusluga i podrška potrošačima

 Rešavanjenesporazuma,prikupljanje provizija i rešavanje problema

 Sprečavanjepotencijalno zabranjenih i nezakonitih aktivnosti i primena opštih uslova iodredbi prodaje.

Ako želite možete učestvovati u:

 Prilagodjavanje,odredjivanjei poboljšanje naših usluga i sadržaja na stranici i izgled stranice

 Da vasobaveštavamo o usmerenom marketingu,usavršavanje usluga i promotivnih ponudazasnovanih na komunikacijskim prednostima

 Poredjenjeinformacija o tačnosti i potvrda sa trećim stranama.

 

Obelodanjivanje vaših podataka

 

Mi možemo da obelodanimo vaše ličnepodatke kao posledicu odgovora na zakonske zahteve,primenu naše politike,kaoodgovor na tvrdnje da spisak ili drugi sadržaj narušava prava ostalih ilizaštitu bilo čijih prava,imovine i bezbednosti.

 

Mi takodje možemo da podelimo vaše ličnepodatke sa:

 

 Članovima naše korporativne porodice kakobi se pomoglo da se okriju i sprečet potencijalna nezakonita delovanja i obezbedezajedničke usluge(Naši korporativni partneri će se obraćati samo korisnicima koji zatraže oveusluge);

 

 Provajderi usluge pod ugovoromkoji pomažu kod našeg poslovanja , kao što su istraživanja prevara, naplataračuna, ispunjavanje naloga, isporuke, nagradni programi i ko-brendiranekartice;

 

 Treće strane kojima steizričito tražili da nam pošalju vaše informacije ili o kojima ste specifičnoobavešteni prilikom korišćenja određenih usluga;

 

Sudstvo i druge institucije Vlade kojeučestvuju u  sprovođenju zakona, kaoodgovor na zvaničanzahtev koji se odnosi na ikriminalnuistragu ili navodne nezakonite radnje– i u tim slučajevima mi ćemo otkriti ime, grad,

 

Broj telefona, email adresu, IDistoriju korisnika, žalbe za prevare i istoriju ponuda; i

Ako yakonito odvojimo neke ili sve našeposlove, vaše informacije se mogu preneti na odvojena poslovanja.

 

„Kolačići“

 

Mi koristimo „Kolačiće“; (malifajlovi smešteni na vaš hard disk) na određenim stranama Sajta za reference oinformacijama smeštenim na našim serverima , kao što su detalji o članu i bilokojim sklonostima, u cilju da poboljšamo vaše pretraživačko iskustvo. Kolačići se takođekoriste da prate korisnikovo ponašanje na našem Sajtu u cilju analize, kakobismo bili u mogućnosti da ponudimo bolju uslugu našim korisnicima. Upućivanjetrećih strana na naš Sajt, bilo sa njihovih web stranica, sa namenskog linkadrugde, ili sa štampanog URL su snimljena korišćenjem kolačića, koji nam omogućavada platimo bilo kakve provizije koje upućuju na vašu posetu našem sajtu. Kolačići susmešteni u log fajlovimaservera i njihov sadržaj je smešten u bazi podataka sajta. Pretraživačkoponašanje, u anonimnoj formi, može biti dostupno našem Marketinškom iliOperativnom osoblju i može se odnositi na svaku poslovnu stranku u ciljupoboljšanja naših usluga. Ne pravimo profile pojedinačnih mušterija korišćenjemkolačića.

 

 

 

 

Nekoliko važnih stvari koje trebada znate o kolačićima:

 

 Nudimo određene pogodnosti kojesu moguće samo kroz korišćenje kolačića;

 

 Koristimo kolačiće kako bismovas lakše identifikovali i održali vaš status logovanja;

 

 Većina kolačića su  „sesioni kolačići(session cookies)“; štoznači da se automatski brišu sa vašeg hard diska po završetku sesije;

 

 Uvek možete odbiti našekolačiće ukoliko vaš pretraživač to dozvoljava, mada to može uticati na vašekorišćenje Sajta; i

 

 U slučaju da mi hostujemosadržaj neke treće strane na Sajtu, možete se susresti sa kolačićima trećestrane na određenim stranicama ovog web sajta koje mi ne kontrolišemo.

 

Instrukcije o odjavljivanju

 

Da biste se odjavili sa našemailing liste treba kliknuti na link za odjavljivanje na dnu bilo kog našegmarketinškog mejlai bićete izuzeti iz svih imejlkomunikacija

 

 

Treće strane.

 

Osim ukoliko je drugačije izričito naglašeno u ovoj Politici privatnosti,ovaj dokument se odnosi samo na korišćenje i objavljivanje informacija kojeprikupljamo od vas. Nikada nećemo prodati lične informacije ili deliti ličneinformacije sa trećim stranama koje su nepovezane sa nama. Podaci koji susakupljeni od informacija – a koji su izraženi u sirovom, ne-ličnom obliku –mogu biti prikazani trećim stranama s vremena na vreme u cilju poboljšanja našeusluge ka našim korisnicima.

 

Povezivanje sa drugim web sajtovima

 

Nas Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. MolimoVas imajte u vidu da kada kliknete na jedan od ovih linkova, vi otvarate drugisajt. Strogo preporučujemo da pročitate pravila o privatnosti ovih povezanihvebsajtovajer se mogu razlikovati od naše. Kada napustite naš vebsajt i uđete na drugi  veb sajt, mi ne možemo biti odgovorni za privatnosti ilizaštitu bilo koje informacije koju im obezbedite ili prikažete.

 

Preciznost našeg sajta

 

Ulažemo sve napore da osiguramo preciznost našeg Sajta, kakou njegovom funkcionisanju tako i u njegovom sadržaju. Ukoliko pronađete bilokoje greške ili propuste, molimo vas da nam putem emaila pošaljete detalje na: info@nakittv.rs

 

 

 

Promene pravilao  Privatnosti

 

Zadržavamo pravo da izvršimo promene pravila o Privatnosti kako posaobude napredovao. Gde se izvrši revizija na pravilima, promenjeni deo pravila će bitiistaknut na našem sajtu. Takve promene na pravilima o  Privatnosti će automatski i odmah stupiti nasnagu od trenutka potavljanja izmena na našem veb sajtu.

 

Kako nas kontaktirati

 

Korišćenjem našeg sajta vi izražavate pristanak na pravila o  privatnosti. Pristajete na sakupljanje ikorišćenje informacija naznačenih iznad. Ukoliko imate bilo koje pitanje o Pravilima o Privatnostiili o Sajtu,

 

Molimo vas da kontaktirate info@nakittv.rs u ili pozovite Tim za Pomoć na (22)